Studia II stopnia (niestacjonarne)

Moduły - studia drugiego stopnia (niestacjonarne)

  1. Mediacje rodzinne i społeczne – moduł ma na celu kompleksowe i rzetelne przygotowanie do pomocy w rozwiązywaniu konfliktów, np. rodzinnych, sąsiedzkich, pracowniczych. W jego ramach studenci nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej (werbalnej i niewerbalnej), uwarunkowań i rodzajów konfliktów oraz mediacji jako jednego ze sposobów ich rozwiązywania. Absolwent modułu będzie mógł się ubiegać o wpisanie na listę mediatorów stałych prowadzoną przez Prezesów Sądów Okręgowych.
  2. Interwencja kryzysowa w pracy socjalnej – moduł jest odpowiedzią na problemy, z jakimi borykają się jednostki, rodziny oraz społeczności zmagające się z sytuacjami kryzysowymi bądź trudnymi, wymagającymi podjęcia natychmiastowych działań poprzez udzielenie profesjonalnego wsparcia i pomocy. W ramach modułu student pozna założenia pracy socjalnej z rodziną w cyklu życia, a także specyfikę pracy socjalnej z rodziną doświadczającą przemocy. Szczególna uwaga zostanie poświęcona pracy socjalnej z rodzinami dotkniętymi uzależnieniem, śmiercią i żałobą, kataklizmami i katastrofami oraz zachowaniami suicydalnymi.

 

Internetowa Rejestracja Kandydatów - link do strony