Opis kierunku

Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka sięgają do najbliższych APS wzorów pedagogiki Janusza Korczaka, Marii Grzegorzewskiej i Heleny Radlińskiej. Są to studia odwołujące się także do współczesnych europejskich i światowych badań nad dzieciństwem i prawami dziecka prowadzonych przez pedagogów, psychologów, socjologów, polityków społecznych i pracowników socjalnych oraz prawników i przedstawicieli nauk medycznych.

Studia są skierowane do osób, które działają lub chciałyby działać w różnych obszarach wsparcia, rzecznictwa czy ochrony praw dzieci. Są to studia ogólnoakademickie drugiego stopnia łączące badania z działaniem i kształceniem (action research), odnoszące się do polskich i europejskich regulacji prawnych i społeczno-kulturowych związanych z badaniami, działaniami i ochroną praw dziecka (Konwencja o Prawach Dziecka, unijne i polskie strategie na rzecz dzieci, monitoringi UNICEF sytuacji dzieci, inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka itp.).

Studenci są objęci tutoringiem pedagogicznym. Studia mają charakter zindywidualizowany. Indywidualizacja dotyczy przede wszystkim zajęć fakultatywnych, wybranych miejsc praktyk, specyficznych projektów oraz badań praktycznych prowadzonych w ramach prac magisterskich, a także w zakresie języka obcego i kontaktów międzynarodowych studenta. Absolwent uzyskuje dyplom magisterski poświadczający ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka – dyscyplina wiodąca – pedagogika. Takie kwalifikacje pozwolą mu pełnić rolę lidera i obrońcy praw dziecka w różnych instytucjach i środowiskach pedagogicznych. Może on także uzyskać zatrudnienie w mediach zajmujących się problemami dziecka, w organizacjach pozarządowych w samorządzie lokalnym w charakterze eksperta, specjalisty, ewaluatora i kreatora rozwiązań systemowych na dowolnym szczeblu polityki społecznej: samorządowym, gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnokrajowym. Może zajmować specjalne stanowiska związane z badaniami i działaniami na rzecz praw dziecka, może występować jako doradca, społeczny rzecznik, obrońca czy edukator praw dziecka. Dzięki rozbudowanym różnorodnym praktykom absolwent ma umiejętności pracy z dziećmi i na rzecz dziecka.

Absolwent Interdyscyplinarnych studiów nad dzieciństwem i prawami dziecka:

  1. Staje się ekspertem w zakresie dobrostanu dziecka, wczesnej interwencji, systemów wsparcia dziecka, praw dziecka i zagadnień związanych z środowiskowym wymiarem.
  2. Ma wiedzę pedagogiczną, psychologiczną socjologiczną, politologiczną, prawną i medyczną pozwalającą mu rozumieć proces rozwoju dziecka oraz wychowanie dziecka w różnych środowiskach. Zna i rozumie różne oblicza dzieciństwa, jego indywidualne społeczne, kulturowe i ekonomiczno-polityczne uwarunkowania w dzisiejszym świecie. Jest skłonny do krytycznej analizy źródeł informacji oraz głębokiej analizy tekstów akademickich, doskonaląc swój własny warsztat pisarstwa akademickiego. Ma wiedzę na temat metodologii badań, ale przede wszystkim prawno-instytucjonalnych ram pomocy i wsparcia dziecka w wielorakich sytuacjach.
  3. Umie patrzeć na proces wychowania w perspektywie indywidualnej i społecznej. Rozumie indywidualny wysiłek i trud dziecka oraz społeczno-kulturowe konteksty wychowania i socjalizacji.
  4. Jest refleksyjnym praktykiem, potrafi kierować własnym rozwojem, zdobywać i wiedzę teoretyczna i praktyczną, refleksyjnie oceniać siebie i swoje działania, budować i rozwijać swój kapitał intelektualny i społeczny, z poszanowaniem własności intelektualnej.
  5. Jest troskliwym opiekunem dziecka służącym radą i pomocą, a jednocześnie szanującym podmiotowość i autonomię dziecka, umiejącym stwarzać wyzwania i sytuacje skłaniające dziecko do podejmowania indywidualnych i zbiorowych działań edukacyjnych.
  6. Buduje swoją biografię zawodową na podstawie wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych wcześniej na studiach licencjackich popartych różnorodnymi doświadczeniami pracy z dziećmi i wokół ich dobrostanu i ich praw, które rozwija, biorąc udział w działalności naukowej na studiach II stopnia.
  7. Swój profesjonalizm opiera na uniwersalnych wartościach w służbie dobra dziecka, poszanowaniu jego godności, wolności i dziecięcego obywatelstwa połączonych ze spolegliwym stosunkiem do dziecka, wspieraniem jego rozwoju i budowaniem ładu społecznego przyjaznego dzieciom, skierowanego na działania antydyskryminacyjne i inkluzyjne.
  8. Ma pozytywne nastawienie do siebie, do dziecka, do innych ludzi i do świata. To człowiek kreatywny, twórczy, poszukujący nowych rozwiązań, gotowy do inicjowania i wdrażania zmian.
  9. Buduje swoją tożsamość zawodową w perspektywie lokalnej i globalnej. Zna, rozumie i rozwija polskie tradycje, doświadczania i osiągnięcia w zakresie praw dziecka, a jednocześnie jest otwarty na międzynarodowe procesy, wyzwania i rozwiązania podejmowane przez różne międzynarodowe środowiska i agendy.