Kadra

Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka prowadzone są przez Katedrę Pedagogiki Społecznej,  kierowaną przez prof. Barbarę Smolińską-Theiss oraz Katedrę UNESCO im. Janusza Korczaka,  we współpracy z Instytutem Praw Dziecka im Janusza Korczaka kierowanym przez  byłego Rzecznika Praw Dziecka – Marka Michalaka we współpracy z międzynarodową siecią Childre's Rights European Academic Network (CREAN) i  Międzynarodowym Stowarzyszeniem Janusza Korczaka (IKA). 

Zajęcia prowadzić będzie stała obsada Katedr oraz wybitni specjaliści z zakresu prawa, polityki społecznej i nauk medycznych i zagraniczni profesorowie wizytujący.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, Dyrektor Instytutu Praw Dziecka, Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Janusza Korczaka (IKA), prof. Barbara Smolińska-Theiss, kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Na zdjęciu Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, Dyrektor Instytutu Praw Dziecka, Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Janusza Korczaka (IKA), prof. Barbara Smolińska-Theiss, kierownik  Katedry Pedagogiki Społecznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Stała kadra naukowo-dydaktyczna - pracownicy Akademii Pedagogiki Specjalnej  (zajęcia z zakresu prawa, medycyny prowadzić będą pracownicy spoza uczelni)

Prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss

prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss

Pedagog społeczny, pracownik socjalny, kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im M.Grzegorzewskiej, przewodnicząca Zespołu Pedagogiki Społecznej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, w latach 2010-2018 społeczny doradca Rzecznika Praw Dziecka.

Zainteresowania naukowe: społeczno-pedagogiczne problemy dziecka i dzieciństwa, praca socjalna z dzieckiem i rodziną, środowiskowe uwarunkowania dzieciństwa, rozwój myśli pedagogicznej Janusza Korczaka.

Wybrane publikacje: 

 • Korczakowskie narracje pedagogiczne, wyd. 2, Kraków 2015, Wyd. Impuls.
 • Dzieciństwo jako status społeczny. Edukacyjne przywileje dzieci klasy średnie,. Warszawa 2014, Wyd. APS.
 • (red). Rok Janusza Korczaka 2012. Nie ma dzieci – są ludzie;  The Year of Janusz Korczak 2012. There are no Children, there are people (wersja dwujęzyczna). Warszawa 2013. Rzecznik Praw Dziecka, ss. 503.
 • (red.) Szkoła w środowisku, środowisko szkoły. “Pedagogika Społeczna” 2017 nr 4.
 • (red) VI Zjazd Pedagogów Społecznych.” Pedagogika Społeczna“ 2018 nr 4.

 

dr Marek Michalak  dr Marek Michalak  dr Marek Michalak 

dr Marek Michalak

Posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne – jest absolwentem  Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł zawodowy magistra pedagogiki resocjalizacyjnej (2005), absolwentem studiów podyplomowych w zakresie socjoterapii (2005) i organizacji pomocy społecznej (2007).  Na macierzystej uczelni, przygotował i obronił pracę doktorską pt. Order Uśmiechu jako fenomen społeczno-kulturowy świata dzieci i dorosłych (2019), uzyskując stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.

Od 1987 roku pracuje na rzecz dzieci i młodzieży potrzebujących społecznego wsparcia w kraju i za granicą. W latach 1987-90 był przewodniczącym Koła Przyjaciół Dzieci Chorych „SERCE” w Świdnicy. Od 1990 do 2008 r. pełnił funkcję prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Chorych „SERCE” w Świdnicy. W latach 1994-2007 pracował na stanowisku dyrektora i wychowawcy Centrum Przyjaźni Dziecięcej w Świdnicy. W latach 2007-2008 był prezesem Fundacji SERCE – Europejskie Centrum Przyjaźni Dziecięcej w Świdnicy.

Był członkiem-założycielem, następnie członkiem Rady Programowej Ogólnopolskiego Forum na Rzecz Praw Dziecka z siedzibą w Krakowie.

W latach 2003-07 był członkiem Opiniodawczo-Doradczej Rady Organizacji Pozarządowych przy Rzeczniku Praw Dziecka.

Od 1996 roku należy do Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu – w latach 2003-07 pełnił funkcję Wicekanclerza, a od 19 stycznia 2007 r. kieruje tą organizacją jako Kanclerz.

Rzecznik Praw Dziecka w latach 2008-2018 (dwie pełne kadencje)

Przewodniczący Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC z siedzibą w Strasburgu w latach 2011–2012; w kadencjach 2010–2011 i 2012–2013 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego.

Od 2011 roku członek-specjalista Komitetu Rozwoju Człowieka Polskiej Akademii Nauk.

W 2018 w Seattle wybrany  na przewodniczącego Międzynarodowego Stowarzyszenia Janusza Korczaka.

Od 2019 członek Rady Uczelni Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Organizator trzech Międzynarodowych Kongresów Praw Dziecka.

W trakcie sprawowania urzędu Rzecznika Praw Dziecka powołał Komisję Kodyfikacyjną Prawa Rodzinnego i społeczną radę doradców oraz uruchomił bezpłatną ogólnopolską linię Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (800 12 12 12). Z jego inicjatywy m.in. wprowadzono w Polsce zakaz stosowania przemocy w stosunkach między rodzicami (opiekunami) i dziećmi oraz liczne zmiany do Kodeksu karnego chroniące dziecko przed wykorzystywaniem seksualnym i innymi formami przemocy. Ponadto uregulowano kompleksowo system pomocy dzieciom i rodzinie, uchwalając ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jako Rzecznik Praw Dziecka skutecznie zabiegał o ratyfikowanie przez Polskę Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych (2012) oraz Konwencji o ochronie dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, tzw. Konwencji z Lanzarote. W 2015 roku z jego inicjatywy wprowadzono do polskiego systemu prawnego przepis mówiący o prawie dziecka do obojga rodziców.  Inicjator licznych kampanii społecznych.

Z jego inicjatywy ONZ uchwalił III protokół (skargowy) do Konwencji o Prawach Dziecka.

Inicjator uchwał Sejmu RP: w sprawie uczczenia pamięci Ireny Sendlerowej w 100. rocznicę jej urodzin (2010 r.), w sprawie ustanowienia Roku Janusza Korczaka (2012), w sprawie ustanowienia dnia 20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka (2013 r.), w sprawie ustanowienia dnia 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka (2014 r.), w sprawie ustanowienia Roku Ireny Sendlerowej (2018).

Autor i współautor licznych publikacji dotyczących ochrony praw dziecka i pedagogiki Janusza Korczaka.

Publikacje książkowe

 • Prawa dziecka. Dokumenty Organizacji Narodów Zjednoczonych(zbiór i oprac. wspólnie z Pawłem Jarosem), Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa 2015, ​ISBN 978-83-89658-08-1
 • Bicie dzieci... Czas z tym skończyć! Kontestacja kar cielesnych we współczesnym świecie(współautor z Ewą Jarosz), Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa 2018, ​ISBN 978-83-89658-33-3
 • Prawa dziecka. Dokumenty Unii Europejskiej, tomy I–II (zbiór i oprac. wspólnie z Pawłem Jarosem), Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa 2018, ​ISBN 978-83-89658-59-3
 • Prawa dziecka wczoraj, dziś i jutro – perspektywa korczakowska. The Rights of the Child Yesterday, Today and Tomorrow – the Korczak Perspective, tomy I–III, (red.), Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa 2018, ​ISBN 978-83-89658-87-6
 • Standardy ochrony praw dziecka(red.), Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa 2018, ​ISBN 978-83-89658-82-1

Więcej na: https://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=300516&_k=1wzuvi

 

dr hab., prof. APS Anna Odrowąż-Coates

dr hab. Anna Odrowąż-Coates, prof. APS

Katedra Pedagogiki Społecznej, Kustosz Katedry UNESCO im. Janusza Korczaka, badacz terenowy, mgr socjologii (2002), doktor nauk politycznych (2005). Habilitacja (2016) dot. Nierówności społecznych: płeć, etniczność, religia. Aktualnie prowadzi badania w obszarze praw człowieka, praw dziecka, praw mniejszości w perspektywie pedagogicznej. Interesuje się zróżnicowaniem społecznym oraz reprodukcją systemu społecznego.

https://annaodrowaz-coates.weebly.com/cv-in-polish-pl.html

Wybrane publikacje:

 • Fatamorgana saudyjskiej przestrzeni socjo-kulturowej kobiet. Płynne horyzonty socjalizacji, edukacji i emancypacji. Kraków, Impuls 2015, 2016.
 • Kobiety przestworzy. Refleksyjność biograficzna kobiet służących  w siłach powietrznych   Polski i Wielkiej Brytanii. Warszawa, Difin 2016.

 

Dr hab., prof. APS Danuta Uryga

dr hab. Danuta Uryga, prof. APS

Katedra Polityki Edukacyjnej (od 2003 r.), badaczka i autorka publikacji dotyczących polskiego systemu oświaty, polityki oświatowej samorządu terytorialnego i oddolnych inicjatyw edukacyjnych. Kierownik studiów doktoranckich APS.

Wybrane publikacje:

 • Zmierzch publicznej oświaty samorządowej, Pedagogika Społeczna 2017/1.
 • Uryga D., Gozdowska E., Rada Oświatowa w opiniach władz samorządowych i środowisk związanych z lokalną edukacją – raport z badania, Łódź: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, 2016.
 • Uległość oświaty. Michela Houellebecqa wizja europejskiej przyszłości, Ruch Pedagogiczny 2016/1.

 

Dr Marta Wiatr

dr Marta Wiatr

Adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej, APS. Doktor nauk humanistycznych, absolwentka pedagogiki na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2003 r. zatrudniona w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Zainteresowania naukowe: rodzina i rodzicielstwo w perspektywie społeczno-pedagogicznej, rodzicielskie zaangażowanie w edukację dziecka, oddolne przemiany szkoły, procesy stygmatyzacji, marginalizacji i normalizacji, niepełnosprawność jako zjawisko społeczne, systemy wsparcia dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym.  

Wybrane publikacje:

 • Rodzina jako środowisko uczące się, „Pedagogika Społeczna”, 2013 nr 2(48).
 • Konteksty refleksyjności współczesnych rodziców, Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja. 2015, Nr 3.
 • Miejsce rodziców w systemie wsparcia dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym [w: ] Rodzina wobec problemów i wyzwań współczesności. W poszukiwaniu rozwiązań. Tom 2. Redakcja naukowa Bożena Chrostowska, Magdalena Dymowska, Magdalena Zmysłowska, Olsztyn 2015: Wydawnictwo UWM.
 • Uryga D., Wiatr M., Quasi-szkoły – nowe  przedsięwzięcia rodzicielskie na obrzeżu systemu oświaty, „Pedagogika społeczna”, 2015 nr 3.
 • Kategoria „środowisko” w badaniach nad rodziną w polskiej pedagogice społecznej – tradycja i nowe kierunki, „Pedagogika społeczna”,  2015, nr 2.
 • Polskie quasi-szkoły - ideologiczne tło rodzicielskich inicjatyw edukacyjnych. „Pedagogika społeczna”, 64(2), 185–205.
 • Wokół miejskiej szkoły środowiskowej – quasi-szkoły między uspołecznieniem a parentokracją, „Pedagogika społeczna”,  2018 nr 2.
 • Mendel M., Wiatr M., Rodzice siłą demokracji, „Pedagogika społeczna”, 2018 nr 4.

 

Dr Anna Perkowska-Klejman

dr Anna Perkowska-Klejman

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego. (2017) Magister pedagogiki o specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, (2004).

Adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej Akademia Pedagogii Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (od 2009 roku).  W latach 2004- 2013 - pedagog szkolny (2004-2013).

Wybrane publikacje:

 • Poszukiwanie refleksyjności w edukacji. Studium teoretyczno-empiryczne,  Warszawa 2019. Wyd. APS
 • Perkowska-Klejman A., Odrowąż-Coates A., Measuring the unmeasurable? Differences in reflexive thinking amongst polish students, „The New Educational Review”,  2019, nr 5.
 • Osądzanie refleksyjne – ocena intelektualnego rozwoju uczniów, studentów i absolwentów, „Ruch Pedagogiczny”, 2014 nr 4.
 • Cztery poziomy refleksyjności studentów, „Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja”,  2014 nr 2..
 • Modele refleksyjnego uczenia się, „Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja”, 2013 nr 1 .
 • Refleksyjna praktyka w pracy pedagoga szkolnego, „Ruch Pedagogiczny” 2012.
 • Czy twoi studenci są refleksyjni?, „Studia Edukacyjne”, 2012.

 

dr Marta Kulesza

dr Marta Kulesza

Doktor nauk społecznych, psycholog, psychoterapeuta, trener, coach, ewaluator projektów szkoleniowych, badawczych, wdrożeniowych, edukacyjnych. Autor i współautor licznych programów profilaktycznych, wdrożeniowych, w tym modeli systemowej pracy z rodzinami i osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym: „Coach społeczny”, „Coach rodzinny” i „Family Balance Coaching”. Ukończone studia psychologii (specjalność neuropsychologia) na Katolickim Uniwersytecie Eichstaett-Ingolstadt (Niemcy). Podyplomowe 4-letnie Studia w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia i SWPS w Warszawie (dyplom psychoterapeuty integracyjnego).

Ekspert w międzynarodowych projektach wdrożeniowych m.in. "Coaching – nowa metoda wsparcia procesów integracji społecznej i zawodowej" (POKL), "Coach rodzinny – innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" (POKL), "Family-Balance-Coaching - psychospołeczne wsparcie rodzin poszukujących balansu pomiędzy życiem rodzinnym i zawodowym" (POWER).

Adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Od 2007 psycholog/psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień NZOZ w Warszawie. Od 2014 roku członek Zarządu Głównego organizacji pozarządowej zajmującej się udzielaniem kompleksowego wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych uzależnionych od substancji psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych.

Wybranie publikacje:

 • Rodzinne zasoby w pedagogice społecznej i praktyce psychopedagogicznej. Warszawa 2017, Difin.
 • Modele pomocy psychopedagogicznej oparte na koncepcji zasobów rodzinnych, (w.): Olubiński, A., Zaworska-Nikoniuk, D. (red.). Zagrożenia w rozwoju dzieci i młodzieży. Tom I wyzwania i szanse edukacyjne. Wydawnictwo UWM. Olsztyn 2017.
 • Pojęcie zasoby rodzinne jako kategoria polskiej i niemieckiej pedagogiki społecznej – ujęcie teoretyczno-praktyczne”. (w): Czerka-Fortuna, E., Kmita-Zaniewska, K., Zbierzchowska, A. (red.).Zasoby rodziny - wychowanie, poradnictwo, praca socjalna. Wydawnictwo Katedra: Gdańsk 2016.
 • Kulesza M., Kulesza M. (red). Coaching i superwizja w obszarze działań społecznych. EDU Research Polska. Warszawa 2015.
 • Kulesza, M., Kulesza, M.  Coaching rodzinny – zarys koncepcji. [w]: Ozorowski, M.., Najda, A.J. (red.), Coaching rodzinny. Innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Warszawa 2015.
 • Zasoby rodzinne – nowa perspektywa podejścia do rodziny w obszarze diagnostyki i poradnictwa psychopedagogicznego. (w). Najda, A., J., Regulska, A. (red.). Studia nad Rodziną. Warszawa 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

dr Michał Kwiatkowski

dr hab. Michał Kwiatkowski

E-mail: mkwiatkowski@aps.edu.pl 

Doktor nauk humanistycznych, Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskie; magister psychologii, Wydział Psychologii, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej 2005. Zainteresowania naukowe: poradnictwo zawodowe, motywy wyboru kierunku studiów, absolwenci uczelni wyższych na rynku pracy, pedagogika pracy: liczne projekty badawcze na temat innowacji rynku pracy.

Wybrane publikacje:

 • Pedagogiczno-psychologiczne prawidłowości uczenia się, [w:] K. Gawroński, M. Kwiatkowski (red.) Dyrektor szkoły w procesie zarządzania oświatą, Wydawnictwo APS, Warszawa 2018.
 • Między akademickością a przygotowaniem do aktywnego udziału w rynku pracy – rola uczelni wyższych w kształceniu kadr dla gospodarki, [w:] M.J. Szymański, B. Przybylski (red.) W kręgu współczesnych problemów edukacyjnych, Wydawnictwo APS, Warszawa 2015.
 • Konsekwencje podjęcia studiów – między sukcesem a porażką edukacyjną, [W:] J. Wiśniewska (red.) Sytuacje graniczne w biegu ludzkiego życia, Wydawnictwo APS, Warszawa, 2015.
 • Aspiracje edukacyjne gimnazjalistów a współczesny rynek pracy, Ruch Pedagogiczny 2015 nr 4.
 • The advantages and drawbacks of Polish migration post EU accession. Diversity, social trust and the learning curve(współautorzy: Anna Odrowąż-Coates, Mariusz Korczyński), Kultura i polityka 2014 nr 15.
 • Świadomość nieuchronności udziału w rynku pracy a dobrostan psychiczny studentów pedagogiki, Ruch Pedagogiczny  2014 nr 4.
 • Circumstances of pedagogical study selection In Maria Curie-Skłodowska University W: Bera R., Dudak A., Klimkowska K. (red.) Pedagogical education in the context of the job market requirements. Impuls, Kraków 2012.
 • Psychologia. Politechnika Warszawska, Warszawa 2011.

 

Dr Katarzyna Szostakowska

dr Katarzyna Szostakowska

Pedagog społeczny, pedagog specjalny, pracownik socjalny, doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki (2017), Asystent w Katedrze Pedagogiki Społecznej. Aktualne zainteresowania naukowo-badawcze: pedagogika społeczna i praca socjalna  z rodziną i człowiekiem starym,  transfery międzygeneracyjnych (dzieci-rodzice, wnukowie-dziadkowie). Koordynator Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Wybrane publikacje:

 • Strategie godzenia opieki nad osobą starszą z pracą zawodową. [w] M. Kulesza, M. Kulesza (red). Studia nad rodziną  2017 nr 45
 • Wykorzystanie programu MAXQDA. [w] Kołaczyńska K., Szostakowski M., Zawadzka E. (red.) (2017). Warsztaty badawcze doktorantów- między uwiedzeniem metodologicznym a krytyką. Warszawa2017: Wydawnictwo APS.
 • Rodzina wobec wyzwań opieki nad seniorem. [w] Odrowąż-Coates A., Kwiatkowski M. (red.)  Raporty z badań pedagogicznych, tom II. Warszawa 2017: Wydawnictwo APS;
 • K. Kołaczyńska, M. Szostakowski, E. Zawadzka (red.) (2017). Warsztaty badawcze doktorantów- między uwiedzeniem metodologicznym a krytyką. Warszawa: Wydawnictwo APS, 2017; 

 

Dr Anna Górka-Strzałkowska

dr Anna Górka-Strzałkowska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, (2017). Magister pedagogiki specjalnej o specjalności resocjalizacja, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.; pedagog szkolnym, nauczyciel dyplomowany, socjoterapeutka, pracownik - naukowo-dydaktycznym w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie Zainteresownia naukowe – pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym, praca opiekuńczo-wychowawcza w szkole,  uzależnienia młodzieży, programy profilaktyczne.

Wybrane publikacje:

 • Górka-Strzałkowska A., Perkowska-Klejman A.  Opieka i wychowanie w szkole zintegrowanej ze środowiskiem – między starą a nową perspektywą,(w:) Pedagogika Społeczna 2014 nr1.
 • Szkoła jako instytucja, organizacja, system społeczny [w:] Odrowąż-Coates A., Kwiatkowski M. (2014). Przyszłość edukacji i społeczeństwa oczami badaczy społecznych. Warszawa 2014, Wydawnictwo APS.
 • Górka-Strzałkowska A., Perkowska-Klejman A., Nowe wyzwania szkoły-sześciolatek w szkole-między dyskursem medialnym a realiami Warki (2015) Szymański M. J., Przybylski B., W kręgu problemów edukacyjnych, Warszawa 2015.

 

Dr Krystyna Heland-Kurzak

dr Krystyna Heland-Kurzak

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki (2018) magister pedagogiki (2012)  i magister teologii (2011-, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego),studia podyplomowe -Integracja społeczna i prawa człowieka w kontekście wielokulturowoście (2014). Zainteresowania naukowe: dziecko i rodzina, zagadnienia związane z dziecięcą duchowością i religijnością,  instytucjonalne formy opieki nad małym dzieckiem i pomocy rodzinie.

Wybrane publikacje:

 • Religious Structure of Child Education Policy in Germany, Poland and UK,        International Journal of Information and Education Technology, 2016 Vol. 6, No. 1.
 • Koncepcja przyjaciela w narracjach dzieci z klas I-III. Studium empiryczno-teoretyczne. Warszawskie Studia Pastoralne, 2015, nr 4 (29).
 • Przedsiębiorcze rodzicielstwo warszawskich matek. Studium przypadku opieki nad dzieckiem wśród kobiet biznesu. "Doktoranckie doświadczenia i refleksje badawcze", K. Heland-Kurzak, M. Szostakowski, M. Trusewicz-Pasikowska, Warszawa 2015, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Heland K. (2015). Non – reflexivity and the religious preparation of children in the process of socialisation. International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies 2015.
 • Heland K., Odrowąż-Coates A. (2014). Obraz Boga u dzieci w wieku przedszkolnym - temat stale aktualny pedagogicznie i społecznie. Studia z Teorii Wychowania 2014, 5/1.

 

dr Marek Siwicki

dr Marek Siwicki

Adiunkt w Zakładzie Dydaktyki i Pedagogiki Medialnej Instytutu Pedagogiki na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Gdańsku. Interesuje się zagadnieniami praktyki i etyki w mediach, pedagogiką medialną oraz społeczną, a także dziejami i edukacyjnymi aspektami kultury fizycznej, a żeglarstwa w szczególności. Pracował w „Gazecie Olsztyńskiej”, a od początku lat dziewięćdziesiątych był dziennikarzem i redaktorem „Gazety Wyborczej” w Olsztynie. W TVP 1. prowadził programy publicystyczne „Rondo” oraz „Stop”. W Radiu Zet był korespondentem z Olsztyna, zaś w Radiu Olsztyn redagował i prowadził autorską audycję „Popołudnie ze sportem”, mając także stały felieton w audycji „Magiel polityczny”. Publikował w miesięczniku Press. W tracie pracy w mediach interesował się głównie tematyką społeczną oraz sportową. Napisał między innymi książkę „Czarodziej wiatru”, składająca się z kilkunastu wywiadów z Karolem Jabłońskim, jednym z najlepszych sterników świata. Jest autorem „Przystani ciepłych wiatrów” oraz „Między stadionem a brzegiem jeziora”. Krainę Wielkich Jezior Mazurskich przemierza, kiedy tylko może i na czym się da, by latem z wody, a zimą z bojera patrzeć na dobrze znane zakątki. Z równą pasją wędruje też po Tatrach - najchętniej szlakami generała Mariusza Zaruskiego.

Wybrane publikacje (pełna lista na stronie APS/Pracownicy):

 • Siwicki M., Zew oceanu a żeglarski styl życia. Implikacje do praktyki pedagogicznej (z tradycją w tle) [w:] „Szkice Humanistyczne”, Wydawnictwo Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie, vol. 16, nr 1-2, Olsztyn: 2016, s. 151-164.
 • Siwicki M. Trawersowanie Heraklesa. Eskapistyczne wizje aktywności fizycznej a umiar pedagoga [w:] A. Ciążela & S. Jaronowska (red.) Transgresja jako motyw refleksji nad wychowaniem, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2017, ss. 39-58.
 • Siwicki M. Film dokumentalny z konferencji naukowej [w:] S. Galanciak, M. Siwicki, J. Czarkowski ( red.) Na krawędzi - szkoła przed ekranem, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2017, ss. 211-227.
 • Sylwia Galanciak, Marek Siwicki, Cyberwypalenie. Syreni śpiew wśród cyfrowych pokus, „Problemy Społeczno-Wychowawcze, Rok LVIII (567) nr. 2, Wydawnictwo APS Warszawa 2018, s. 3-10.
 • Siwicki M, . Ćwierć wieku cyfrowej powodzi ze wspaniałym światem żeglowania w tle, Edukacja Technika –Informatyka, Rzeszów 2018.
 • Galanciak S., Weiss A., Siwicki M., Mobile devices as support for students with special educational needs „Problemy Wczesnej Edukacji". 2018.
 • Siwicki M., Galanciak S., Nasze (dzieci oraz ich) cybergrzechy powszechne - metafora i rzeczywistość, Edukacja Technika –Informatyka, Rzeszów 2018.

 

Włodzimierz Paszyński

Warszawski nauczyciel-polonista. W latach 80-tych był jednym z animatorów tzw. oświaty niezależnej, członkiem redakcji wydawanego w podziemiu pisma Tu Teraz. Współtworzył pierwszą w Polsce klasę autorską (w XXXIX LO w Warszawie) i 1 Społeczne LO (późniejszą Bednarską) oraz Kolegium Nauczycielskie w Warszawie. Współautor programów nauczania i podręczników do języka polskiego z cyklu Pamiętajcie o ogrodach. Uprawia publicystykę społeczną i literacką. W latach 1990-2018 m.in. stołeczny kurator oświaty, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Wybrane publikacje:

 • Pamiętajcie o ogrodach. WSiP, Warszawa, 2002-2004
 • Wychowanie w kontekście zmieniającej się polityki oświatowej – czyli od ideologii do ideologii [w pracy zbiorowej: Wychowanie. Pojęcia–procesy–konteksty pod redakcją Marii Dudzikowej i Marii Czerepaniak-Walczak, tom 4, GWP, Gdańsk 2008.]
 • Książki z dobrej półki, Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa 2018 (wyd. II)