Procedura postępowań habilitacyjnych

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO


Od dnia 1 października 2019 r., zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.), dalej ‘PSWiN’, stopień doktora habilitowanego jest nadawany w drodze postępowania wszczętego na wniosek składany do podmiotu habilitującego za pośrednictwem Rady Doskonałości Naukowej.

Do postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego może zostać dopuszczona osoba, która posiada stopień doktora oraz osiągnięcia naukowe lub artystyczne, uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora, stanowiące znaczny wkład autora w rozwój określonej dyscypliny naukowej lub artystycznej oraz wykazuje się istotną aktywnością naukową lub artystyczną.

 

ZASADY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWAŃ


Zasady przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, dla których podmiotem habilitującym jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej  określa Regulamin wprowadzony Uchwałą Nr 196/2019  Senatu  Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej  z dnia 24 września 2019 r. (z późniejszymi  zmianami); (KLIKNIJ I POBIERZ PLIK)


Wniosek o wszczęcie postępowania sporządza się zgodnie z wymaganiami art. 220 ust. 2 ww. Ustawy i przedkłada wraz z załącznikami w Radzie Doskonałości Naukowej.

  • Wniosek wraz z załącznikami przedkłada się w RDN w formie papierowej (co najmniej 1 egzemplarz) i w formie elektronicznej (na dwóch elektronicznych nośnikach danych „pendrive”).

Kopie dokumentów zapisane na elektronicznym nośniku danych muszą stanowić pełne odwzorowanie cyfrowe dokumentacji papierowej, tj. muszą być tożsame z formą papierową wraz z zawartymi na nich oryginalnymi podpisami. Zaleca się, aby poza dokumentem wskazanym w pkt. 2 nie podawać danych osobowych, jak np. adresu zamieszkania, numeru PESEL itp.

Załączniki do wniosku wymagają podpisu habilitanta.

 

WYMAGANIA DOKUMENTACYJNE RADY DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ DOTYCZĄCE WNIOSKÓW W SPRAWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO 


1) Wniosek przewodni ze wskazaniem dziedziny i dyscypliny, w której kandydat ubiega się o nadanie stopnia oraz podmiotu habilitującego wybranego do przeprowadzenia postępowania (KLIKNIJ I POBIERZ WZÓR WNIOSKU)

2) Dane wnioskodawcy(KLIKNIJ I POBIERZ WZÓR WNIOSKU)

3) Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora (oryginał do wglądu).

4) Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych w szczególności określonych w art. 219 ust. 1 pkt 2 ustawy, wraz z opisem kariery zawodowej oraz istotnej aktywności naukowej albo artystycznej realizowanej w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej lub instytucji kultury, w szczególności zagranicznej, wraz z kopiami dokumentów potwierdzającymi określone osiągnięcia, w szczególności dotyczących staży naukowych, grantów, publikacji powstałych w wyniku prowadzenia badań w więcej niż jednej jednostce naukowej, w formie papierowej i elektronicznej. (KLIKNIJ, I POBIERZ WZÓR WNIOSKU)

5) Wykaz osiągnięć naukowych albo artystycznych, stanowiących znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny (KLIKNIJ I POBIERZ WZÓR WNIOSKU)

Osiągnięcie może stanowić:

  •  1 monografia naukowa wydana przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust.2 pkt.2 lit.a ww. Ustawy,
  •  1 cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.267 ust.2 pkt.2 lit.b ww. Ustawy,
  •  1 zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne, technologiczne lub artystyczne.

Jednocześnie Rada Doskonałości Naukowej przypomina, że w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, wszczętych w okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., do osiągnięć, o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt. 2 lit. b 1 Ustawy zalicza się także:

1) Artykuły naukowe opublikowane:

  •  w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b tej ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu,
  •  przed dniem 1 stycznia 2019 r. w czasopismach naukowych, które były ujęte w części A albo C wykazu czasopism naukowych ustalonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.) i ogłoszonego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. albo były ujęte w części B tego wykazu, przy czym artykułom naukowym w nich opublikowanym przyznanych było co najmniej 10 punktów;

2) Monografie naukowe wydane przez:

  • wydawnictwo ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu,
  • jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy.
  • W przypadku gdy osiągnięciem naukowym albo artystycznym jest samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, która ma więcej niż pięciu współautorów, habilitant przedkłada oświadczenie określające jego indywidualny wkład w powstanie tej pracy oraz oświadczenia co najmniej czterech pozostałych współautorów. Habilitant jest zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia w przypadku śmierci współautora, uznania go za zmarłego albo jego trwałego uszczerbku na zdrowiu uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia (KLIKNIJ I POBIERZ WZÓR OŚWIADCZENIA)

3) Informację o recenzentach wydawniczych dorobku kandydata.

 

OSOBA UBIEGAJĄCA SIĘ O NADANIE STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO SKŁADA W APS DODATKOWE DOKUMENTY:


1) Informację o wszczęciu i przebiegu postępowania habilitacyjnego, jeżeli habilitant ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora habilitowanego. (Przedmiotowe oświadczenie powinno zawierać informację o dziedzinie i dyscyplinie, w której kandydat ubiegał się o habilitację oraz o przebiegu i wyniku tego postępowania/ przewodu (rodzaj uchwały, w tym umorzenie); (KLIKNIJ I POBIERZ WZÓR)

2) Kwestionariusz  osobowy (1 egz.); (KLIKNIJ I POBIERZ WZÓR)

3) Poświadczenie jednostki macierzystej lub oświadczenie habilitanta o pokryciu kosztów postępowania habilitacyjnego (dotyczy pracowników spoza APS); (KLIKNIJ I POBIERZ WZÓR)

4) Po wyrażeniu przez Senat APS zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia w APS - 8 kopii prac i dokumentacji.