4Moduły programu nauczania Szkoły Doktorskiej

Program składa się z czterech modułów, obejmujących: wiedzę teoretyczną z obszaru nauk społecznych; wiedzę i umiejętności metodologiczne oraz akademickie; pracę nad powstaniem rozprawy doktorskiej, a także przygotowanie dydaktyczne do pracy nauczyciela akademickiego. Moduły będą realizowane równolegle, tak aby pogłębianie wiedzy teoretycznej przyczyniało się do powstania wysokiej jakości projektu badawczego, możliwości jego realizacji w oparciu o granty badawcze i tworzenia na tej podstawie rozprawy doktorskiej, stanowiącej podstawę do uzyskania stopnia doktora.

Moduł 1. Współczesne trendy w naukach społecznych

Moduł stwarza okazję do pogłębienia wiedzy w zakresie tematyki rozprawy doktorskiej oraz obszarów pokrewnych. Ukazuje aktualnie podejmowane kierunki eksploracji naukowych i toczące się na ich temat dyskusje. Przedstawia wiodące ośrodki naukowe i ich najnowsze osiągnięcia badawcze oraz publikacyjne.

Planowane zajęcia:

 • Współczesne trendy w naukach społecznych
 • Wykłady wybitnych badaczy w danej dyscyplinie i profesorów wizytujących

Moduł 2. Przygotowanie do pracy naukowo-badawczej

Moduł przygotowuje w sposób praktyczny do świadomego wyboru orientacji badawczej i projektowania własnego warsztatu badawczego, z akcentem położonym na różnice metodologiczne istniejące w obszarze nauk społecznych. Wprowadza w instytucjonalne reguły prowadzenia badań, w tym reguły przygotowywania wniosków o granty badawcze. Wyposaża w umiejętności niezbędne do planowania samodzielnych i zespołowych działań badawczych. Przygotowuje do analizy materiału badawczego (jakościowej oraz ilościowej), do upowszechniania wyników badań, w tym do tworzenia wysokiej jakości publikacji naukowych.

Planowane zajęcia:

 • Pisarstwo naukowe
 • Tworzenie narzędzi badawczych
 • Przygotowanie aplikacji grantowych
 • Zarządzanie projektami
 • Badania naukowe w praktyce
 • Metody badań ilościowych
 • Metody badań jakościowych
 • Wizualizacja i interpretacja danych
 • Zaawansowane aplikacje grantowe
 • Komunikowanie wyników badań
 • Techniki akademickiej wymiany myśli
 • Etyka pracownika nauki i etyka badań naukowych

Moduł 3. Praca nad osiągnięciami naukowymi

Moduł ma na celu umożliwienie współpracy pomiędzy doktorantem a promotorem lub promotorami oraz w gronie doktorantów, ukierunkowanej na powstanie rozprawy doktorskiej, stanowiącej podstawę do uzyskania stopnia doktora.

Planowane zajęcia:

 • Cykliczne spotkania z promotorem / promotorami (tutoring)
 • Seminarium doktoranckie w formie dyskusyjnych spotkań osadzonych w obszarze tematycznym dyscyplin oraz w oparciu o prezentacje koncepcji rozprawy doktorskiej (z udziałem promotorów)

Moduł 4. Dydaktyka akademicka

Moduł przygotowuje do roli nauczyciela akademickiego w nawiązaniu do idei uniwersytetu Humboldtowskiego, jako miejsca pozwalającego na urzeczywistnienie się jedności nauki i nauczania, wspólnoty nauczających i uczących się.

Planowane zajęcia:

 • Szkoła wyższa jako organizacja i instytucja edukacyjna: rozwiązania strukturalne, finansowanie, kluczowe procesy, planowanie i organizacja kształcenia
 • Dydaktyka szkoły wyższej: nauczanie jako relacja interpersonalna, metody i formy kształcenia – udzielanie informacji zwrotnej i ocenianie, refleksja i ewaluacja własnej pracy nauczycielskiej, współpraca między nauczycielami akademickimi
 • Praktyki zawodowe (w wymiarze 60 godzin na rok): tworzenie programu zajęć, sylabus, prowadzenie zajęć, obserwacja